Pravidlá JailBreak

Obrázok
 1. Je zakázané Cheatovat na serveroch !
 2. Nepoužívejte scripty (antirecoil, bhop, longjump …)
 3. Plniť povinnosti mapy (plant, defuse, hostages…)
 4. Zákaz TeamKillingu, TeamAttackingu a TeamFlashingu
 5. Nenadávajte ostatným hráčom ani adminom
 6. Nekempite zbytočne na miestach jako Spawn atp.
 7. Zákaz reklamy, reklamních nickov a reklamních odkazov
 8. Nespamujte chat ani voice svojim mikrofónom
 9. Nevydávejte sa za Admina na serveroch
 10. Zákaz lozenia do textúr
 11. Mať v poriadku pripojenie (ping)
 12. Zákaz využívania chýb, ktoré sú ve hre
 13. Zákaz radiť si pomocou komunikačných programov (TS3, Skype, discord, …)
 14. Nekazte hru akýmkoľvek iným zpôsobom
Obrázok
 1. Príkazy môže dávať len Simon/Warden (pokiaľ Simon/Warden neurčí inak)
 2. Ak si príkazy vzájomne odporujú, platí vždy ten posledný (pokiaľ Simon/Warden neurčí inak)
  *(bežte v čupe do klietky – hráči pôjdu v čupe)
 3. Príkazy musia byť jasné a zrozumiteľné. Smrťou Simona/Wardena sa rušia všetky jeho predchádzajúce príkazy
 4. Simon/Warden má zakázané dávať nie konkretne, negatívne a nesplniteľné príkazy
 5. Všetky príkazy Simona/Wardena sa musia plniť priamo a bez zdržovania
 6. Príkaz Simona/Wardena platí až po dokončení vety príkazu
 7. Je možné zopakovať svoje predchadzajúce frázy vetou „všetký príkazy a zákazy platia“
  *(nevzťahuje sa na nové kolo – nové kolo = nové príkazy/zákazy)
 8. Pri reakciach zabíja len Simon/Warden, ostatný Dozorci sa len prizerajú
 9. Admin má právo zasiahnuť do hry Simona/Wardena
 10. Zákaz prehadzovania zbraní so stálim spawnom (zbrojnica, aim,..)
 11. Posledné prianie odohravajú duelanti za rovnakých podmienok na voľnom priestranstve
 12. Ak väzeň slušne požiada o vysvetlenie zabitia, CT mu to napíše
 13. Ako Väzni, tak aj Dozorci nesmú narúšať výklad Simona/Wardena (Spamom, Strielaním, ani inými praktikami)
 14. Posledné prianie väzňa musí být rešpektované, CT sa nesmú pliesť ani nijak blokovať duelantov.
 15. Dozorci majú zakázané používať CT tlačítka (pokial Simon/Warden neurčí inak)
 16. Dozorci majú zakázané hádzať zbrane väzňom (pokial Simon/Warden neurčí inak)
 17. Je zakázané akokoľvek nadržovať jednému alebo viacerým väzňom
 18. Pokial Väzeň vezme zbraň bez vlastného prčinenia, musia mu dať dozorcovia priestor na vyhodenie
 19. Dozorci nesmú zabiť posledného väzňa za neuposluchnutie či nesplnenie príkazu alebo porušenie zákazu
 20. Mrtvý hráči majú zakázané prezrádzať polohu živých hráčov, radiť či iným spôsobom zasahovať do hry Simona/Wardena.
 21. Simon/Warden je v nároku spustiť mod aj napriek hráčovi so zakúpený VD, bez naroku na preloženie VD
  *(Len v prípade, že Simon nevedel o hráčovi so zakúpeným VD. Ak hráča videl a úmyselne spustí mod, obdrží postih)
 22. Väzni majú zakázané zabíjať spoluhráčov s označením VD
 23. Hráči majú zakázané manipulovať s delom
  *(TK sa bezpodmienečne tresta banom, Dozorci môžu strielať s delom len na príkaz Simona/Wardena)
 24. Správny pomer hráćov na servery je 1CT:3T porušením pomeru môže byť uživatel potrestaný
 25. Príkaz Simona/Wardena ruší zákaz, avšak len v prípade, že je nevyhnutné ku splnenie daného príkazu. Príkazy a zákazy padajú ak:
  1. Simon/Warden začne alebo ukončí hru na Simona
  2. Smrťou Simona/Wardena
  3. Počas spustenej náhody v klietke na mape oasis, snow, rush
  4. Počas atrakcii, kde je potreba porušiť zákazy (futbal, wipeout,..)
   *(Zakaz skákat, boxovat, begripovat a čupieť, choďte do klietky na bočnu stenu – neporušíte zákaz a neskočite na lavičku s umyslom dostať sa na bočnu stenu, teda pokym nebude obsadená celá bočná stena viď obrázok.) Hráči mali byť na bočnej stene vyznačenej bielou farbou, Tí ktorý boli na bočnej stene vyznačenou červenou farbou museli najskôr skočiť na lavičko (porusiť zákaz) teda Tí dostanú kill. Na červenu stranu bočnej steny mohli ísť len v prípade, že boli obsadené všetky ostatné(biele) volné miesta bočnej steny klietky.
 26. Simon/Warden môže lubovolne rozdeliť hráčov do týmov a tým, ktorý prehraje zabiť (v prípade, že Simon/Warden odštartoval atrakciu, hru, mod)
 27. Dozorci sú povinný dať väzňovi vymedzený priestor a čas na splnenie príkazu.
  *(Dozorci nebudú zabíjať za neuposluchnutie Simon/Warden príkaz ,,ísť do klietky a pustiť tam kl a myš” v prípade, ak hráč prenikne hlbšie do priestoru klietky s úmyslom neblokovať ostatných kolegovcou. Ak hráč prenikne hlbšie a splni príkaz – pustí kl a myš, nezabijete ho. Hráč musí dostať priestor a čas na splnenie daného príkazu !!)
 28. Simon nemôže nijak prinutiť hráčov rozprávať do mikrofonu, spievať karaoke, pripadne ich za nesplnenie tohto prikazu zabíjať !
Obrázok
 1. Dozorci sú povinný mať funkčný mikrofon (musí byť dobre rozumieť)
 2. Dozorci sú povinný brať Simona/Wardena a dávať príkazy/zákazy.
 3. Dozorci sú povinný poslúchať Simona/Wardena a zabezpečiť mu ochranu. (Simon/Warden avšak nesmie obmedzovať dozorcov)
 4. Pokial Simon umrie, musí ho nahradiť iný dozorca
 5. Dozorci môžu zabiť väzňa, ak nastane jedna zo situacii:
  1. Väzeň fyzicky ohrozí alebo napadne dozorcu
  2. Väzeň vezme akúkoľvek zbraň (granát, vestu, štít,..)
  3. Väzeň neposlúchne a nesplní príkaz Simona/wardena
  4. Väzeň neoprávnene vstúpi alebo prejde CT zonou, či stlačí CT tlačítko
  5. Väzeň prehraje hru, atrakciu,.. (pokiaľ Simon/Warden neurčí inak)
  6. Väzeň zabije iného väzňa (pokiaľ Simon/Warden neurčí inak)
  7. Väzeň vynesie atrakciu z hracej plochy atrakcie
  8. Väznovi nenaskočí tabulka s pp
  9. Väzeň otvorí dvere do zbrojnice
  10. Väzeň poruší zákaz stanovený Simonom/Wardenom
  11. Väzeň opustí miesto určené Simonom/Wardenom
  12. Väzeň si doplňuje vestu alebo životy pomocou CT doplňovačov umiestnených v zbrojnici
  13. Väzeň sa pokúsi napadnuť dozorcu, alebo sa k nemu nebezpečne priblíži
 6. Dozorci nesmú bezdôvodne hádzať granáty (Smoke, Flash) k väzňom
 7. Zákaz odhazovať zbrane k stene
 8. Dozorci majú zakázané kaziť hru iným spôsobom
 9. Dozorca, ktorý neoprávnene zabije väzňa je povinný ospravedlniť sa mu a nahlásiť mu nasledujúce kolo VD
 10. Simon/Warden nesmie spustiť mód v prípade hry s Vodcom Gangu Nefunkčné/Oprava/Vývoj/Test
 11. Simon/Warden nemôže zakázať písať hráčom do chatu, ani nakupovať predmety
  *(pokiaľ sa nevzťahuje ku hre)
 12. Simon/Warden je povinný otvoriť cely do jednej a pol minuty – timer 1:30
 13. Dozorci majú prísne zakázané vynášať atrakcie mimo hracej plochy
  *(pokiaľ Simon/Warden neurčí inak)
Obrázok
 1. Väzeň s VD je označený žltou, až zlatistou farbou. Tento väzeň nemusí podliehať príkazom Simona/Wardena, avšak stále podlieha pravidlám a zámienkám JailBreaku
 2. Väzeň s VD nesmie byť nijak obmedznovaný v priestranstve väznice, pokiaľ nenarúša a neuputáva pozornosť hry Simona/Wardena. V opačnom prípade Simon/Warden môže lokálne upozorniť väzňa, prípadne ukončiť Väzňovi VD a zapojiť si ho tak do hry
 3. Väznovi môže byť udelené VD ako odmena za PP, výhodou, vyhranou hrou či atrakciou, prípadne ako kompenzacia neopravneného zabitie dozorcom. Pri väčšiom počte neoprávnených zabití hráči hromadné VD nedostanú
 4. Väzňa s VD si môže Simon/Warden zapojiť do hry, len v prípade:
  1. Ak väzeň neuposluchne lokálne upozornenie, alebo opakovane narúša hru Simona/Wardena, prípadne sa zapája do hry iným spôsobom
  2. Ak väzňovi vyprší timer – čas kola dosiahne hodnotu 00.00
  3. Ak Simonovi zostane posledný hráč na vykonávanie príkazov
 5. Zakúpené VD si môže Simon ukončiť za iných podmienok:
  1. Ak väzeň neuposluchne lokálne upozornenie, alebo opakovane narúša hru Simona/Wardena, prípadne sa zapája do hry iným spôsobom
  2. Ak ostanú posledný dvaja živý Väzni (hráč so zakúpeným VD + ďalší hráč)
 6. Simon má povinnosť hráčovi VD ukončiť podľa podmienok a oboznamiť ho s prípadnými príkazmy a zákazmy.
 7. Väzeňa s VD boxujúceho na mieste s úmyslom poškodiť Dozorcu, majú v práve Dozorci zabiť ako pokus o napadnutie dozorca.
 8. Simon/Warden má zakázané nachytávať hráča s označením VD na príkaz “VD skoč”!
  *(Hráč je stále označený VD, to že mu ho Simon ukončil nemení nič na jeho označení. Simon ktorý bude takto nachytavať jedinca alebo skupinku väzňov dostane ban za kazenie hry)
 9. VD sa väznovi presúva na nasledujúce kolo:
  1. Dohodou so Simonom, ak chce spustiť dané kolo mód
  2. VD sa presúva v prípade, źe hráč má dostať VD avšak nastane HVD
  3. VD sa nepresúva na nasledujúcu mapu za žiadnych okolností !!Obrázok
 1. Väzni sú povinný poslúchať a plniť príkazy Simona/Wardena
 2. Väzni nesmú používať CT tlačítka
 3. Väzni nesmú chodiť do CT zóny
  *(CT zóny sú priestory: so zbranami, tlačítka, šachty, zbrojnice, plošiny, odkiaľ CT strážia T, hradby, veže, klietky a “security only” priestory – v nich Väzni dostávají kill)
 4. Väzni nesmú používat prepravné prostriedky a atrakcie určené pre CT (auta, vrtulník,..)
 5. Väzni nesmú vynášať autá, skútre, loptu atp. mimo priestor atrakcie.
 6. Väzeň môže byť zabitý, ak nastane jedna zo situacii:
  1. Väzeň fyzicky ohrozí alebo napadne dozorcu
  2. Väzeň vezme akúkoľvek zbraň (granat, vestu, štít,..)
  3. Väzeň neposlúchne a nesplní príkaz Simona
  4. Väzeň neoprávnene vstúpi alebo prejde CT zonou, či stlačí CT tlačítko
  5. Väzeň prehraje hru, atrakciu,.. (pokiaľ Simon/Warden neurčí inak)
  6. Väzeň zabije iného väzňa (pokiaľ Simon/Warden neurčí inak)
  7. Väzeň vynesie atrakciu z hracej plochy atrakcie (pokiaľ Simon/Warden neurčí inak)
  8. Väznovi nenaskočí tabulka s pp
  9. Väzeň otvorí dvere od zbrojnice
  10. Väzeň poruší zákaz stanovený Simonom/Wardenom
  11. Väzeň opustí miesto určené Simonom/Wardenom
  12. Väzeň si doplňuje vestu alebo životy pomocou CT doplnovačov umiestnených v zbrojnici
  13. Väzeň sa pokúsi napadnuť dozorcu, alebo sa k nemu nebezpečne priblíži
 7. Väzeň je v práve zburiť sa prikazom Simona/Wardena a narušiť chod hry TK, alebo poškodenim Dozorcov, avšak Dozorci sú v práve zabiť takéhoto väzňa
 8. Náhodne vybraný Väzeň ako Vodca Gangu sa automaticky počíta ako VIP hráč
Obrázok

Nefunkčné/Oprava/Vývoj/Test
 1. Zákaz blokovať prístupové cesty
 2. Zákaz využívať bloky ku prospechu teamu
 3. Zákaz využívať hráčov ku testovaniu, môžete požiadať len VD (nemusí vyhovieť)
Obrázok
 • Simon by mal byť kreatívny a preto nebude opakovať jednu-tú istú hru s väzňami stále dokola. Kreativitu Simona posudzuje Admin a je v práve upozorniť, prípadne presunuť hráča od CT v prípade nerešpektovania dohovorenia kompetentou osobou
Čiara:
 • Pokiaľ Simon/Warden povie „Choďte na čiaru“, musíte ísť čo najrýchlejšie a piamou cestou na čiaru, ktorá je k vám najbližšie! NEEXISTUJE, aby niekdo bežal na čiaru na druhej strane mapy, pretože Simon/Warden čiaru nešpecifikoval. V pravidlách je jasne napísané, že sa príkazy majú plniť hneď, najrýchlejšie, priamo, bez zdržovania… Pokiaľ sa vezni nachádzajú niekde na mape, a Simon/Warden povie, aby išli na čiaru, musí určiť na ktorú čiaru majú ísť. (Niektoré mapy majú čiary 2 a viac). Za čiaru sa NEPOVAŽUJÚ špáry medzi kachličkami, rôzné vzory podlahy atď. Čiara je atrakcia rovnako, ako klietka alebo fotbal a hráč, ktorý bude tvrdiť opak, by nemal dostať len kill, ale taktiež BAN za mega demenciu.
 • Pokiaľ je na mape čiara, ktorá má farbu černožltú a Simon/Warden povie: „Všetci na červenobielu čiaru“ alebo „Kdo sa pohne má kill a choďte na červenobielu čiaru“, väzni môžu opustiť cely a ísť po mape čiaru tejto farby hladať. Pokiaľ ich CT zabije s tým, že Simon/Warden zakázal sa hýbať, je to FK a mal by následovať BAN. Simon/Warden položil špatne príkaz, keďže čiara na mape sa nenachádza a preto nebude žiadnych hráčov zabíjať. V opačnom prípade dostane ban za kazenie hry – nesplniteľné prikazy.
Posledná reakcia:
 1. Hra sa nemusí začínať ani ukončovať
 2. Podstata hry pozostáva v tom, urobiť daný príkaz čo nejrýchlejšie
 3. Ten, kdo urobí poslednú reakciu ako posledný, alebo vôbec, bude zabitý (Pokiaľ Simon/Warden nepovie inak)
 4. Pokiaľ urobia väzni iný príkaz, ako bol zadaný, môže ich Simon/Warden zabiť (iba v prípade, že Simon/Warden dal zakázy)
 5. Stále platí, že pri reakcii smie zabíjať iba Simon/Warden, ostatný dozorci iba sledujú hru!
 6. Pri poslednej reakcii pri menšom počte treba dávať pozor! V prípade, že Simon/Wardeb dá poslednu reakciu na skok dvom väzňom, jeden skočí a druhý nesplní príkaz – Simon/Warden zabije LEN toho, ktorý nesplní príkaz, vôbec nie oboch !! Hráč ktorý skočil príkaz splnil, to, že je posledný nie je dôležité, preto má nárok na PP
Prvá, druhá, tretia, .. reakcie:
 1. Pri prvej, druhej, tretej reakcii sa zabíja iba jeden väzeň, a to ten, ktorý vykoná daný príkaz v určenom poradí

  Hra na Simona (Sajmona):
 2. Akonáhle Simon/Warden povie „Zahráme si (na) Sajmona/Simona“, hraje se Simon
 3. Simon začína iba príkazmi: „Zahrajeme si na Sajmona“, „Zahrajeme si Sajmona“, vôbec nie: „Hrajeme Simona“, „Zahrajeme si hru na Simona”, atď.!
 4. Väzni musia poslúchať príkazy začínajúce „Sajmon hovorí…(akýkoľvek príkaz)
 5. Keď Simon povie „Sajmon hovorí skočte“, musíte príkaz urobiť a skočiť
 6. Keď Simon povie iba „Skočte“ (nepovie: „Sajmon hovorí…“), tak príkaz nesmiete urobiť, lebo budete zabitý
 7. Hra na Simona končí príkazom „Sajmon hovorí koniec Sajmona“; „Sajmon ukončuje Sajmona“ alebo smrťou Simona
 8. Simona je možné premenovať na akékoľvek iné podstatné meno. Simona možno premenovať príkazmi „Sajmon premenuváva Sajmona na auto“
 9. Pri premenovaní Simona všetky príkazy a zákazy automaticky stále platia – hraje sa stále ta istá hra, iba sa premenovala
 10. Pri začatí hry na Simona všetky príkazy a zákazy padajú, tak isto pri ukončení tejto hry – len pri premenovaní všetko platí automaticky (viac bod 9.)

Jánošík:
 1. Jeden väzeň si čupne na miesto určené Simonom/Wardenom
 2. Ostatný väzni ho musia jeden po druhom preskočiť, ale nesmia se ho dotknúť
 3. Kto sa čupiaceho dotkne, je zabitý (Pokiaľ Simon/Warden nepovie inak)
Schody do neba pomocou otázok:
 • Simon/Warden alebo Staviteľ postavia normálne bloky a oznámia, koľko hráčov pomocou otázok prežije na finálnom bloku. Simon začne dávať otázky a hráča ktorý ako prvý odpovedal (gramaticky) správne na otázku, Simon/Warden pošle na prvý blok. Takto sa pokračuje, až kým sa nesplní účel hry, tj. „X” hráčov na finálnom bloku, ktorý prežijú z celkového počtu účastníkov hry.
Obrázok

Nefunkčné/Oprava/Vývoj/Test
 • Počas modu majú hráči zakázané doplnovať si životy a vestu
 • Dozorca je povinný predom ohlásiť mód, ktorý ide spustiť a oboznamiť s ním hráčov servera
 • Dozorca nesmie spustiť mód, ak sa stane náhodný väzeň Vodcom Gangu, prípadne ak sú v prebiehajucom kole hráći s VD – môže sa s nimi dohodnuť na preložení VD, avšak hráč nemusí súhlasiť *(neplatí pre zakúpené VD v danom kole)
 • Povinnosť dodržovať účel a cieľ módu
 • Počas módu je zakázaná akákoľvek interakcia s akoukoľvek časťou mapy, ktorá zvyhodnuje jednotlivca alebo skupinu (gravitácia, skútre, vrtulník,..)
  *(vzťahuje sa aj ku PP)
Hra na schovávanou:
 1. Před zapnutím schovky, nesmí CT opustit zbrojnici
 2. CT mají právo zabít všechny vězně. Pokud si poslední hráč stihne vybrat PP, CT ho po duelu nechají!!!
Přestřelky:
 1. Dozorci si vyberou zbraně a jdou se schovat
 2. Vězni si vyberou zbraň a vydají se je hledat
 3. Vězni nesmí kempit a čekat až CT vylezou z úkrytu
 4. Zákaz používat granáty (HE,smoke, flash)
 5. Přestřelka je u konce, pokud je jeden tým postřílený, nebo si poslední T vybere pp předtím, než bude zabit
 6. CT majú zakázané campit v portoch
Matrix:
 1. Dozorci se rozmístí po mapě a T se je vydají hledat
 2. Zákaz kempení T i CT.
 3. Matrix je u konce, pokud je jeden tým postřílený, nebo si poslední T vybere pp předtím, než bude zabit
 4. Mód Matrix sa spúšťa okamžite, akonáhle Dozorci opustia areál ciel
Ghost mód:
 1. Dozorci si vyberou zbraně a rozmístí se po mapě
 2. Vězni, tedy duchové, procházejí skrz stěny a snaží se zabít Dozorce
 3. Je zakázáno kempit pro T i CT
 4. Při ghost módu není PP a Dozorci zabíjí i toho posledního ducha
 5. Mód Ghost sa spúšťa okamžite, akonáhle Dozorci opustia areál ciel
 6. Ghosti majú zakázané brať akékoľvek zbrane, granáty, štíty,..
Furien:
 1. Dozorci si vyberou zbraně a rozmístí se po mapě
 2. Vězni (furieni) mají nůž (zabíjí na 1 hit), zvýší se jim rychlost a sníží gravitace (skáčou výše) a jejich úkolem je zabít dozorce
 3. Je zakázáno kempit pro T i CT
 4. Mód Furien sa spúšťa okamžite, akonáhle Dozorci opustia areál ciel
Box mod:
 1. Vězni si nesmí doplnovat HP/ARMOR pokud Simon neurčí jinak (neplatí pro drogy)
 2. Vězni nesmí kempit, ak Simon neurčí jinak
 3. Box mod končí, když se vězni pozabíjeji navzájem, vznikne vzpoura, umre simon, anebo simon vypne box.
 4. Box mód nezačína príkazom „dáme si box“, ani spustením boxu,
  *(Hráči sa môžu boxovať, až dá Simon prijamý príkaz na boxovanie sa – v prípade že je zákaz boxovať sa.)
 5. Simon má zakázané riešiť zbúru klasik boxom, v prípade že má hráčov s VD musí zabezpečiť ich ochranu pred zboxovaním ostatnými väzňami
Rules of JailBreak originaly by GameSites.cz, translated by AnTySkiLLeR.
 • Dôvod použitia pravidiel rovnakých/podobných/zhodných, ako používa GameSites.cz je te, že veľa hráčov hraje na týchto sererov a aby nenastal konflikt a nemuseli sa hráči znova učiť celé pravidlá JailBreak.